RCSL:  F8740

Geheit Är al Bicher net ewech! - mir verkafen déi Bicher, déi mir gespent kruten, zou gënschtege
 Präisser an eisem Bicherbuttek oder op engem vun eise Bazaren - mir organiséieren eemol d‘Joer e Bicherbazar
 an eemol e Bicherverkaaf‘s Dag zu Eschweiler mat Bicherverkaaf op de Kilo !!! - mat dem Erléis aus dem Bicherverkaf finan- zéiere mir Projeten op kulturellem Niveau * Dir musst allerdéngs verstoen, dass mir näischt fir Är Bicher bezuele
 kënnen; éischtens géinge mer da Commerce bedreiwen, wat enger a.s.b.l. net erlaabt ass, an zweetens benotze
 mir jo dat Geld, dat mir duerch de Verkaf vun deene gespente Bicher era kréien, fir eis Spenden u Bibliothéiken, Archiver
 oder aner Ariichtunge maachen ze kënnen. Ne jetez pas vos vieux livres ! - nous vendons les livres reçus sous forme de dons dans notre
 boutique « Bicherbuttek » ou aux « Bazars », à un prix abordable - nous organisons un fois par an un bazar aux livres « Bicherbazar » ,
 ainsi q‘une grande vente de livres au kilo sur notre site à Eschweiler. - avec les recettes résultant de la vente des livres nous finançons des
 projets de niveau culturel * Cependant, vous devez comprendre que nous ne pourrons rien payer
 pour vos livres, car d‘abord nous exercerions du commerce ce qui
 n‘est pas autorisé à une a.s.b.l., et secundo nous utilisons les
 sommes reçues par la vente des livres - obtenus gratuitement - 
 pour faire nos dons aux bibliothèques, archives, et autres institutions.

5 RUE DE L'ECOLE • L-6169 ESCHWEILER (Jonglënster)

Designed by G. Nicolay 2016